Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Celem tej polityki jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Teatr Stary w Lublinie (dalej zwany Teatrem) szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO.

Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

2. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Przetwarzaniem danych osobowych jest ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Teatr przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

3. Kiedy polityka prywatności Teatru ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Teatr jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Teatr przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, czyli z innych źródeł.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, Teatr realizuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami RODO.

Poniżej wskazujemy pełne dane Teatru jako administratora danych osobowych:
Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin, wpisany do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Lublin pod numerem 11, NIP: 9462622479, REGON: 060746709. Dane kontaktowe są podane na stronie internetowej i podlegają stałej aktualizacji.

4. W jaki sposób Teatr przetwarza dane osobowe, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu są to dane?

Teatr zachowuje przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów ich przetwarzania. Teatr jako administrator danych przekazuje niezbędne informacje osobie, której dane osobowe przetwarza.

Ilekroć Teatr przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dokłada on wszelkich starań, żeby przeanalizować i zrównoważyć interes Teatru oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Teatr nie będzie przetwarzał danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes administratora w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą, przeważałby nad interesami Teatru (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie odpowiedniej zgody lub na podstawie obowiązku prawnego, kiedy zezwalają na to przepisy prawa).

5. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez Teatr

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Teatru mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Strona internetowa Teatru ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

W ograniczonym zakresie Teatr może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji oferowanych przez stronę internetową lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Teatru. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji do logowania;zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, ale ułatwiają korzystanie z niej. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

Teatr korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszej stronie www;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony WWW;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newsletter;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościowym.

Do podmiotów tych, w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu, zaliczamy:

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Teatr lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Teatr zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje, oferowane przez stronę internetową Teatru, mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Logi dostępowe

Teatr zbiera informacje dotyczące korzystania ze strony przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Ponadto adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności strony internetowej. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika strony internetowej.

Teatr informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu o obowiązujące przepisy prawne – organów publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Pozostałe dane

Jeżeli jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi, w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnego newslettera, przy badaniach ankietowych, Teatr zbiera bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również kolejne punkty tej Polityki).

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które Teatr gromadzi w związku z korzystaniem ze strony internetowej, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie są przetwarzane żadne dane sensytywne;
 • na potrzeby profilowania są przetwarzane z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały zagregowane;
 • na potrzeby profilowania danych osobowych niespeudonimizowanych lub niezagregowanych, są wykorzystywane typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies;
 • profilowanie odbywa się w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszej strony internetowej i dopasowywania treści tam znajdujących się oraz do oferty marketingowej.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej Teatru mamy do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody Teatr zwrócił się do osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Teatrem w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów Teatru

Poza danymi, o których była mowa w sekcji powyżej, od osób fizycznych, które kontaktują się z Teatrem w podzielenia się informacjami dotyczącymi usług lub produktów Teatru, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Osoby te mogą wysłać nam wiadomość za pośrednictwem strony internetowej poprzez formularz. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Powyższe dane Teatr zbiera w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego informację do Teatru. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

6. Jak długo są przetwarzane dane osobowe w Teatrze?

Czas, przez jaki Teatr może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Teatr:

 • w przypadku, gdy Teatr przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy Teatr przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje. Jeśli dane osobowe użytkownika są potrzebne Teatrowi do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, Teatr zachowa dane osobowe użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
 • w przypadku, gdy Teatr przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

7. Kiedy i w jaki sposób Teatr udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Teatr przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem przetwarzającym, Teatr stosuje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, zapewnienie ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Teatr ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot przetwarzający, któremu Teatr powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza. W związku z powyższym odbiorcami danych osobowych, które Teatr przetwarza jako administrator danych osobowych, mogą być:

 • usługodawcy, którzy wykonują usługi w imieniu Teatru np. usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Teatru, podmioty świadczące usługi przewozowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych;
 • niektóre osoby wykonujące regulowane zawody, takie jak: prawnicy, notariusze lub audytorzy;
 • organy finansowe lub sądowe, agencje państwowe lub organy publiczne, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.

W tym ostatnim przypadku Teatr przekazuje dane tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Teatr nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

8. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Teatr jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami dla potrzeb skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@teatrstary.eu lub pisemnie na adres administratora danych. Teatr zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowuje administrator danych. Prawo to można zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres: info@teatrstary.eu lub pisemnie na adres administratora danych.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza Teatr można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@teatrstary.eu lub pisemnie na adres administratora danych lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z Teatrem za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji (formularz kontaktowy).

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.
W przypadku gdy nie podaliśmy adresu, e-maila czy numeru kontaktowego, pod którymi można wycofać zgodę, podczas zbierania danych, prosimy o przesłanie do nas e-maila na adres: info@teatrstary.eu lub pisma na adres administratora danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła;
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych Teatr informuje, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. W takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Teatrowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać e-maila na adres: info@teatrstary.eu lub pismo na adres administratora danych. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Teatr albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Teatr. Ponadto z prawa do usunięcia danych można skorzystać w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

9. Pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak w przypadku gdyby chcieli Państwo wnieść skargę dotyczącą tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@teatrstary.eu lub pisma na adres administratora danych. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i Teatr udzieli na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Teatr, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej polityki prywatności?

Teatr jest zobowiązany do regularnego przeglądu swojej polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Teatr zastrzega sobie również możliwość zmiany polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Wyszukaj

Wpisz poniżej wyszukiwaną frazę, po czym wciśnij przycisk "Szukaj".

Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza, że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu; więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności.

Należy zaakceptować cookies, aby przeglądać zawartość strony. Decyzję można w każdym momencie zmienić w ustawieniach przeglądarki.